Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van On The Rock zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34370560.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in deze Algemene Voorwaarden telkens het volgende verstaan.

Annulering: De in schriftelijke vorm door de Klant aan de Gastheer gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door de Gastheer aan de Klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

Gast: Een natuurlijke persoon aan wie op grond van een met de Klant gesloten overeenkomst één of meer diensten moet worden verleend. Waar in deze Algemene Voorwaarden van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

Gastheer: On The Rock en/of degene die On The Rock vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten c.q. reserveringen.

Goederen: Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

Groep: Een aantal van 10 of meer Gasten aan wie door de Gastheer krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen Overeenkomsten een of meer diensten moeten worden verleend.

Individu: Iedere Gast die niet behoort tot een Groep.

Keukengeld: Het bedrag verschuldigd ter zake van het in de ruimten of het terrein van de Gastheer nuttigen van niet door de Gastheer verstrekte spijzen.

Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon die met de Gastheer een overeenkomst heeft gesloten.

Kurkengeld: Het bedrag verschuldigd ter zake van het in de ruimten of op het terrein van de Gastheer nuttigen van niet door de Gastheer verstrekte drank.

No-show: Het zonder annulering niet gebruik maken door een Gast van een op grond van een Overeenkomst te verstrekken dienst.

Omzetgarantie: Een schriftelijke verklaring van de Klant dat ter zake van één of meer Overeenkomsten minimaal een bepaald bedrag aan omzet door de Gastheer zal worden gerealiseerd.

Overeenkomst of Reservering: Een overeenkomst tussen de Gastheer en een Klant ter zake van een of meer door de Gastheer te verlenen diensten tegen een door de Klant te betalen prijs.

Reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst): De totale omzetverwachting van de Gastheer inclusief bedieningsgeld, toeristenbelasting en BTW ter zake van een met een Klant gesloten Overeenkomst, die is gebaseerd op de binnen de Gastheer geldende gemiddelden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van algemene voorwaarden van derden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle Overeenkomsten, alsook op alle aanbiedingen in verband met de totstandkoming van deze Overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen en gelden slechts voor de directe Overeenkomst waarop de afwijking ziet.

2.3 Zijn de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een Overeenkomst met de Klant, dan wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende Overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 De Gastheer kan te allen tijde zonder opgave van redenen het sluiten van een Overeenkomstweigeren.

3.2 Alle door de Gastheer gedane aanbiedingen/voorstellen ter zake van de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet de Gastheer binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de Klant een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3 Indien de Gastheer aan de Klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant de Gastheer een aanbod doet tot het sluiten van een Overeenkomst ter zake van het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door de Gastheer van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door de Gastheer aan te geven termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet of niet tijdig te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt dit. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.4 Overeenkomsten voor (een) Gast(en) aangegaan door tussenpersonen (reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. De Gastheer is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de Gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Algemene bepalingen inzake dienstverlening door de Gastheer

4.1 De Gastheer verplicht zich, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de bij de Gastheer gebruikelijke wijze.

4.2 Deze verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van de Gastheer als bedoeld in artikel 15;
b. indien de Gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien de Klant de in artikel 10 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
d. indien de Klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e. indien de Klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens de Gastheer heeft.

4.3 De verplichting geldt ook niet indien de Gast zich op enig moment niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van de Gastheer. Wat in dit verband niet overeenkomt met de stand en exploitatie van zijn bedrijf, is uitsluitend ter beoordeling van de Gastheer. De Gast dient te allen tijde en op eerste verzoek de aanwijzingen van de Gastheer op te volgen en, indien dat wordt gevraagd, onmiddellijk de ruimten en het terrein van de Gastheer te verlaten.

4.4 Onder gedrag dat niet overeenkomt met de stand en exploitatie van de Gastheer, valt in ieder geval de situatie waarin:
a. de Gast op de bovenste helft van zijn of haar lichaam geen kleding of alleen zwemkleding draagt;
b. de Gast de in de exploitatievergunning van de Gastheer vastgelegde geluidsnormen overtreedt danwel dreigt te overtreden, al dan niet door de feitelijke inschakeling van derden, zoals (ingehuurde) artiesten.

4.5 De Gastheer is niet verplicht enig huisdier van de Gast toe te laten en kan aan eventuele toelating voorwaarden verbinden.

4.6 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen, dan verstrekt de Gastheer op verzoek datgene van de spijzen en dranken wat hij op dat moment kan verstrekken.

4.7 De Gastheer is niet gehouden enig goed van de Gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het meebrengen van goederen door de Gast is steeds voor eigen risico.

Artikel 5 Verplichtingen van de Gastheer ter zake van de verhuur van een ruimte

5.1 De Gastheer is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan in de Overeenkomst vastgelegd, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de Gast als duidelijk te bezwaarlij moet worden beschouwd. De Gast en/of Klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere vereenkomsten met de Gastheer.

5.2 Indien de Gastheer zich uitgaven bespaart wegens de terbeschikkingstelling van een andere ruimte dan in de Overeenkomst vastgelegd, heeft de Klant recht op het bedrag van die besparing. Verder zal de Gastheer niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Annulering door de Klant, algemeen

6.1 De Klant is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de Gastheer het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

6.2 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.6 is ook op annuleringen van toepassing.

6.3 In geval van no-show zal de Klant in alle gevallen verplicht zijn de Reserveringswaarde te betalen.

6.4 Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde diensten annuleringsbepalingen pro rata van toepassing. Hieronder valt ook de situatie, dat de Klant en/of de Gast voor minder mensen diensten afneemt dan overeengekomen.

6.5 Indien een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met 4 maanden indien de Reserveringswaarde van de geannuleerde dienst(en) meer bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige diensten die de Gastheer had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde diensten verleend hadden moeten worden.

6.6 Bedragen die de Gastheer met het oog op de geannuleerde Overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de Klant te allen tijde volledig aan de Gastheer te worden vergoed. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde Reserveringswaarde.

Artikel 7 Annulering door de Klant van een Overeenkomst m.b.t. restaurant-/tafelreservering

7.1 Groep
Indien een reservering voor uitsluitend een tafel is gemaakt voor een Groep dan geldt voor annulering van die reservering:

1. indien een menu is overeengekomen is de Klant de volgende Reserveringswaarde verschuldigd:
a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: geen
b. bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 25%
c. bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 50%
d. bij annulering tussen 3 dagen of 1 dag voor het gereserveerde tijdstip: 75%
e. bij annulering 1 dag of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

2. Indien geen menu is overeengekomen is de Klant de volgende Reserveringswaarde verschuldigd:
a. bij annulering meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip: geen
b. bij annulering 48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip: 50%

7.2 Individu
indien een reservering voor uitsluitend een tafel is gemaakt voor één of meer individuen die gezamenlijk niet als Groep in de zin van deze Algemene Voorwaarden kwalificeren, dan geldt voor annulering van die reservering:

1. Indien een menu is overeengekomen is de Klant de volgende Reserveringswaarde verschuldigd:
a. bij annulering meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip: geen
b. bij annulering 48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip: 50%.

2. Indien geen menu is overeengekomen is de Klant de volgende Reserveringswaarde verschuldigd:
a. bij annulering meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip: geen
b. bij annulering 48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip: 50%.

Artikel 8 Annulering andere Overeenkomsten.

Groep

8. Voor annulering van alle Overeenkomsten betreffende reserveringen niet vallende onder artikel 7 geldt het volgende:

8.1. Indien een reservering is gemaakt voor een Groep dan geldt voor annulering van die reservering dat de Klant daarmee de volgende Reserveringswaarde aan de Gastheer verschuldigd is:
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende Overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend: geen
b. Bij annulering tussen 6 en 3 maanden voor bedoeld tijdstip: 10%
c. Bij annulering tussen 3 en 2 maanden voor bedoeld tijdstip: 15%
d. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor bedoeld tijdstip: 35%
e. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor bedoeld tijdstip: 60%
f. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor bedoeld tijdstip: 85%
g. Bij annulering op 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden van de Reserveringswaarde aan de Gastheer te betalen. 100%

Individu

8.2. Indien een reservering is gemaakt voor één of meer Individuen dan geldt voor annulering van die reservering dat de Klant daarmee de volgende Reserveringswaarde aan de Gastheer verschuldigd is:
a. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende Overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend: geen
b. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor bedoeld tijdstip: 15%
c. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor bedoeld tijdstip: 35%
d. Bij annulering tussen 7 en 3 dagen voor bedoeld tijdstip: 60%
e. Bij annulering tussen 3 dagen en 24 uur voor bedoeld tijdstip: 85%
f. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de Reserveringswaarde aan de Gastheer te betalen.

Artikel 9 Annulering door de Gastheer

9.1 De Gastheer is te allen tijde bevoegd een Overeenkomst te ontbinden/ de reservering te annuleren zonder zijnerzijds tot enige betaling of schadevergoeding gehouden te zijn. Dit geldt met name ook, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat een op grond van die Overeenkomst bij de Gastheer te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft of zal hebben dan verwacht mocht worden op grond van de aankondiging door de Klant of op grond van de hoedanigheid van de Klant, dat de Gastheer de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien hij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest, of dat hij vreest dat in verband met de bijeenkomst mogelijk een verstoring van de openbare orde zou kunnen plaatsvinden. Het oordeel of dit zo is, is uitsluitend aan de Gastheer.

9.2 Maakt de Gastheer van deze bevoegdheid gebruik, dan is de Klant gehouden tot betaling van (het percentage van)de Reserveringswaarde zoals opgenomen in artikel 8 voor een annulering door een Groep, afhankelijk van het moment waarop de Gastheer de reservering annuleert.

9.3 De Gastheer is gerechtigd om, in plaats van zijn in dit artikel bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is de Gastheer alsnog gerechtigd zijn in dit artikel bedoelde bevoegdheid uit te oefenen en is de Klant de Reserveringsvergoeding verschuldigd die geldt op het moment van de definitieve annulering.

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 De Gastheer kan te allen tijde van de Klant verlangen dat deze onder de Gastheer een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde deponeert of doet deponeren, minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor de Gastheer en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

10.2 De Gastheer kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende diensten.

10.3 De Gastheer mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake van al datgene wat de Klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door de gastheer onverwijld aan de Klant te worden terugbetaald.

Artikel 11 Omzetgarantie

11.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake van de betreffende Overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan de Gastheer te betalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de Gastheer

12.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover de Gastheer, ter zake van het risico dat zich heeft gerealiseerd, van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

12.2 De Gastheer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die zijn meegebracht door een Gast. De Klant vrijwaart de Gastheer tegen aanspraken van Gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van de Gastheer.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is de Gastheer nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant, de Gast en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de Gastheer. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door de Gastheer bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking.

12.4 In geen enkel geval is de Gastheer gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:
1. de Reserveringswaarde of, indien dat meer is,
2a. het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel
2b. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

12.5 De Parkeerplaatsen in de buurt van de Gastheer bevinden zich geen van alle op het terrein van de Gastheer. Voor schade aan of met voertuigen van een Gast veroorzaakt is de Gastheer nooit aansprakelijk, behalve indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Gastheer.

12.6 De Gastheer is nooit aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan enig roerend of onroerend goed dat ter beschikking van de Gastheer staat, behalve indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Gastheer.

12.7 Indien de Gastheer goederen van een Klant of een Gast in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook, waar dan ook, en/of door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat de Gastheer daarvoor enige vergoeding bedingt, is de Gastheer nooit aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Gastheer.

12.8 De Klant (niet zijnde een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart de Gastheer volledig ter zake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, die de Gast en/of enige derde jegens de Gastheer mocht willen geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door de Gastheer krachtens enige Overeenkomst met de klant te verlenen of verleende dienst dan wel met de ruimte waarin of het terrein waarop een zodanige dienst werd of moest worden verleend. Deze vrijwaring geldt ook indien de Overeenkomst met de Klant en/of de Gast geheel of gedeeltelijk is ontbonden, om welke reden dan ook.

Artikel 13 Verantwoordelijkheden en Aansprakelijkheid van de Gast en/of Klant

13.1 De Klant en de Gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de Gastheer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Klant en/of de Gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. Schade als hier bedoeld is in ieder geval ook, maar niet beperkt tot, schade aan glaswerk, servies, installaties, inventaris en opstallen van de Gastheer.

13.2 Ingeval de Overeenkomst mede bestaat uit de terbeschikkingstelling van een ruimte of gedeelte van het terrein van de Gastheer, dient de Klant en/of de Gast het terbeschikkinggestelde achter te laten in de staat waarin dat aan hem ter beschikking is gesteld. Dit houdt onder andere in, dat zelf aangebrachte versieringen dienen te worden weggehaald, dat geen brandgevaarlijke versiering wordt aangebracht en dat bij de inrichting rekening gehouden wordt met de toegankelijkheid van (overige ruimten van) de Gastheer voor personeel en andere Gasten van de Gastheer. De Gastheer heeft te allen tijde het recht om versieringen te verbieden, aan te passen en/of weg te halen, alsook om de indeling aan te passen, indien hij dat wenselijk acht.

13.3 Indien de terbeschikkinggestelde ruimte of gedeelte van het terrein niet wordt achtergelaten zoals ter beschikking gesteld, heeft de Gastheer het recht om eventuele extra kosten die hij maakt om het terbeschikkinggestelde weer in de oude staat terug te brengen op de Klant en/of de Gast te verhalen. Dit betreft onder andere kosten in verband met het verwijderen van versieringen, vlekken, van uitgestrooide confetti, rijst, of dergelijke, waardoor het schoonmaken meer tijd kost dan indien hiervan geen sprake zou zijn geweest.

13.4 Het is de Klant en/of de Gast bij de Gastheer verboden enige vorm van vuur te maken of vuurwerk en dergelijke af te steken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gastheer.

Artikel 14 Afrekening en betaling

14.1 De Klant is de Overeengekomen prijs verschuldigd dan wel, voor zover de Overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die Overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen die gelden op het moment dat de dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder ook worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten die door de Gastheer op een voor de Gast zichtbare plaats zijn aangebracht danwel zijn opgenomen in een lijst die aan de Klant/Gast, desgewenst op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

14.2 Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar te zijn aangebracht indien deze zichtbaar is in de voor Gasten normaal toegankelijke ruimten van de Gastheer.

14.3 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, kan door de Gastheer een extra vergoeding worden gevorderd.

14.4 Alle in rekening gebrachte bedragen, daaronder mede begrepen bedragen in rekening gebracht met betrekking tot Annulering of No-show, zijn door de Klant en/of de Gast verschuldigd op het moment dat de factuur ter zake aan hem worden gepresenteerd. De Klant dient voor contante betaling zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bij presentatie van de rekening wordt overeengekomen.

14.5 Indien voor een factuur voor een lager bedrag dan € 150,- (incl. BTW) krachtens het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden kan de Gastheer daarenboven € 15,- (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

14.6 De Gast en de Klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden uit welken hoofde ook verschuldigd zijn aan de Gastheer. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke Gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de Gast te kennen dat de Klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst te vertegenwoordigen.

14.7 Zolang de Gast en/of de Klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens de Gastheer heeft voldaan is de Gastheer gerechtigd om alle goederen die door de Gast en/of de Klant in de ruimten en/of op het terrein van de Gastheer zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de Gast en/of de Klant ten genoegen van de Gastheer aan al zijn verplichtingen jegens de Gastheer heeft voldaan. Naast een retentierecht komt de Gastheer in voorkomend geval een
pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, binnen vijf werkdagen na factuurdatum door de Klant aan de Gastheer te worden voldaan, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Een door de Gastheer gegeven korting vervalt indien de factuur ter zake niet tijdig wordt voldaan.

14.9 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de Klant, (niet zijnde een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

14.10 Indien de Klant in verzuim is dient hij aan de Gastheer alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden berekend aan de hand van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

14.11 Daarenboven is de Klant indien hij in verzuim is, de wettelijke rente verschuldigd.

14.12 Indien de Gastheer goederen als bedoeld in artikel 14.7 onder zich heeft en de Klant van wie de Gastheer de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in verzuim is, is de Gastheer gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de Klant en de Gastheer kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van de Gastheer resteert wordt aan de Klant uitgekeerd.

Artikel 15 Overmacht

15.1 In geval van overmacht kan een direct of indirect daardoor veroorzaakte tekortkoming van de Gastheer de Gastheer niet worden toegerekend.

15.2 Van overmacht is mede sprake in geval personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de Gastheer gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de Overeenkomst, hun verplichtingen jegens de Gastheer niet, niet tijdig of niet volledig nakomen.

15.2 Indien een der partijen niet in staat is om aan enige verplichting uit de Overeenkomst te voldoen,
is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 16 Gevonden voorwerpen

16.1 Indien een Gast in de ruimten of op het terrein van de Gastheer voorwerpen aantreft die kennelijk verloren of achtergelaten zijn, dient hij deze zo spoedig mogelijk bij de Gastheer in te leveren.

16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een maand na de inlevering daarvan bij de Gastheer heeft gemeld, verkrijgt de Gastheer de eigendom.

16.3 Indien de Gastheer door de Gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt dat geheel voor rekening en risico van de Gast. De Gastheer is nooit tot toezending verplicht.

Artikel 17 Kurken- en Keukengeld

17.1 Indien de Gast en/of Klant in de ruimten of op het terrein van de Gastheer drank nuttigt die niet door de Gastheer is verstrekt, is de Klant per genuttigde fles een bedrag aan Kurkengeld verschuldigd.

17.2 Indien de Gast en/of Klant in de ruimten of op het terrein van de Gastheer spijzen nuttigt die niet door de Gastheer zijn verstrekt, is de klant ter zake een bedrag aan Keukengeld verschuldigd.

17.3 De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen, dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door de Gastheer.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op Overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2 Ingeval van geschillen tussen de Gastheer en een Klant (niet zijnde een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van de Gastheer, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van de Gastheer het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

18.3 Alle vorderingen van de Klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

18.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Back to top